Bestuur

Basisschool de Vlinderboom valt onder het bestuur van de stichting AMOS;

de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep.

 

AMOS maakt het verschil

AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) heeft 30 basisscholen verspreid over heel Amsterdam. Daarmee is AMOS een speler van betekenis in het Amsterdamse en het landelijke scholenveld. AMOS werkt samen met andere partijen, zoals andere schoolbesturen, de gemeente en organisaties die meehelpen het onderwijs steeds weer beter en uitdagender te maken. De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd, staat voorop. Als oecumenische scholengroep staat AMOS open voor alle geloofsovertuigingen. Dat doen wij vanuit vijf uitgangspunten:

  • Ieder mens is uniek en van waarde
  • het gaat om heel de mens
  • de mens is in principe op het goede gericht
  • de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
  • het leven is een kostbaar geschenk

Ook al delen AMOS-scholen dezelfde waarden, zij hebben ieder een eigen profiel. Er zijn bijvoorbeeld Kunstmagneetscholen, scholen voor Daltononderwijs of Jenaplanonderwijs, scholen die ondernemend leren, die werken aan een leesverbetertraject of een rekenverbetertraject. Veel scholen zijn een brede school. Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Sinds 1 augustus 2012 verzorgt AMOS voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, onder de naam AMOS unIQ. Het onderwijs wordt gegeven op drie locaties: basisschool de Vlinderboom in Amsterdam West, basisschool de Poseidon op IJburg en vanaf begin schooljaar 2014/2015 op basisschool de Bonkelaar in Amsterdam Noord. AMOS is de enige aanbieder van dit onderwijs in Amsterdam.


Met 650 medewerkers en professionele leerkrachten biedt AMOS hoogwaardig onderwijs. Wij zien de toekomst van AMOS en van haar leerlingen met vertrouwen tegemoet. Uw kinderen zijn van harte welkom op één van onze scholen. Zo ook op de Vlinderboom. 

Visie

AMOS is een groep van 30 christelijke en oecumenische scholen voor primair onderwijs in Amsterdam. Wij baseren ons handelen op christelijke grondslag en gaan uit van de unieke waarde van elk individu. We zien onze grondslag niet als exclusief, maar wel als bijzonder: onze scholen staan open voor alle ouders en kinderen die onze grondslag respecteren.Omdat we elk individu uniek en waardevol vinden, staat talentontwikkeling hoog in ons vaandel. We willen dat onze leerlingen hun kwaliteiten ontplooien. Dat betekent allereerst dat ze hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen. Die talenten zijn immers onmisbaar om mee te doen aan de moderne samenleving. Maar er is meer: we willen kinderen ook uitdagen om zich te ontplooien op creatief, technisch, economisch, spiritueel en sportief gebied. Daarvoor kiezen we de weg van het ondernemend leren. Dat is een vorm van onderwijs waarbij kinderen leren om initiatieven te nemen en samen te werken naar een concreet einddoel. Ze organiseren bijvoorbeeld een wedstrijd, maken een eigen boek, doen een onderzoek of zetten een winkel of artotheek op. De doelen die kinderen kiezen, hebben altijd een hoge realiteitswaarde. Op die manier ondernemen ze activiteiten die hun een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots geven.

Naast talentontwikkeling vormt gemeenschapsvorming een belangrijke pijler onder ons onderwijs. We vinden dat onze scholen meer horen te zijn dan kennisinstituten. Scholen spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en vorming van jonge mensen. Voor ons zijn ontmoeting, vertrouwen en verantwoordelijkheid daarbij sleutelbegrippen. In onze scholen werken leerlingen en leerkrachten actief mee aan de gemeenschap van alle dag. Zo leren ze bruggen te slaan tussen verschillende culturen en godsdiensten. We leren hun ook zorg te dragen voor hun eigen leef- en werkomgeving. Op die manier ontwikkelen onze leerlingen zich tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers van de samenleving van morgen.

Missie

AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving. Daarom bieden we ze ondersteuning ‘op maat’ om hun talenten en gemeenschapszin te ontplooien.

Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen. Allereerst met leerlingen zelf. Kinderen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. Verder werken we samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van leerlingen zijn. Daarom zoeken we actief het gesprek met hen. Tot slot zoeken we de samenwerking met andere professionals. Dat doen we bijvoorbeeld rond de naschoolse opvang of de zorgverlening.

Bij de uitvoering van onze missie laten we ons leiden door vijf kernwaarden.

  • Professionaliteit: we willen de hoogst mogelijke kwaliteit van handelen bieden.
  • Betrouwbaarheid: we willen dat onze leerlingen, hun ouders en onze partners op ons kunnen bouwen.
  • Betrokkenheid: we willen onze leerlingen, hun ouders en onze partners bijstaan om samen verder te kunnen.
  • belangstellend: we willen openstaan voor nieuwe ideeën en verschillen gebruiken om van te leren.
  • Ondernemingszin: we willen kansen die zich voordoen, zien en benutten.