Ouderraad

Ouderraad

Onder leiding van Renata denken, praten en helpen de ouders van de ouderraad mee bij het schoolgebeuren. Het zijn vooral de dagelijkse dingen waarover gepraat wordt, zoals schoolreisjes, werkwerken, feesten, ideeën en kleine problemen.

Verder is de ouderraad een klankbord voor de medezeggenschapsraad en het team. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar, dus iedere ouder is van harte welkom. Geïnteresseerde ouders kunnen zich bij de leerkrachten aanmelden.

Wilt u een vraag stellen aan de ouderraad, dan kunt u mailen naar: OR. OR.Vlinderboom@amosonderwijs.nl

De vergaderdata van de OR staan in de schoolkalender.