School

De ontwikkeling van het onderwijs in de school


Voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen; AMOS unIQ

Op school zijn drie klassen voltijds onderwijs aan hoogbegaafden: een groep 4/5, een groep 6/7 en een groep 8. De kinderen ontvangen minder of geen lestijd voor herhalen en oefenen en daarvoor in de plaats bieden we verdieping- en verrijkingsprogramma's per vakgebied. Voor het deelnemen aan deze klassen bestaat een aparte, zorgvuldige aanmeldingsprocedure. Kinderen komen uit allerlei delen van Amsterdam. Zie verder amos unIQ.

De leeropbrengsten

Het team en de kinderen werken structureel aan het verhogen van de leeropbrengsten, zodat deze het hele schooljaar op niveau zijn. Het team heeft twee keer per jaar een opbrengstvergadering, waarin CITO opbrengsten met elkaar gedeeld en besproken worden. Tevens worden streefdoelen opgesteld om de leeropbrengsten op niveau te houden en nog verder te verbeteren.

Veilige school in een prettig klimaat

We willen dat de sfeer in de school rustig en positief is. We streven ernaar dat het vanzelfsprekend is dat alle kinderen zich houden aan de afspraken. We hebben als team een veiligheidsplan op gesteld, met grote inzet op preventie van pesten en grensoverschrijdend gedrag. We werken met de methode De Vreedzame School, waarbij kinderen stap voor stap les krijgen in sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschap. Daarnaast zetten we in op ‘groepsvorming’. Met name de eerste weken na de zomervakantie is het cruciaal voor een groep dat de verhoudingen onderling goed zijn en er een positief klassenklimaat heerst. Leerkrachten zijn getraind om die groepsproces vorm te geven. Als u het veiligheidsplan van De Vlinderboom wilt inzien, dan kunt u dit opvragen bij de directie.

Ouderbetrokkenheid

Samen met de schoolcontactpersoon, de ouderraad en medezeggenschapsraad blijven we werken aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid door het organiseren van gevarieerde activiteiten voor ouders, zodat zij een goed beeld hebben van het onderwijs aan de kinderen. Daarnaast willen wij ook alle nieuwe ouders actief betrekken bij de school, zodat zij onze school snel leren kennen. Ouders zien wij als educatieve partners en wij vinden het belangrijk de mening van ouders mee te nemen in de ontwikkeling van ons onderwijs.

Jaarplan

Elk schooljaar evalueert de directie samen met haar management team het jaarplan van dat schooljaar. In een jaarplan zijn ontwikkelpunten van de school opgenomen. Wilt u het jaarplan van het huidige schooljaar inzien? Neemt u dan contact op met de directie van de school.